Ymyriadau Llesiant ar gyfer y gweithle

Mae absenoldeb salwch yn achosi miliynau o bunnoedd o golledion i fusnesau yng Nghymru oherwydd diwrnodau gwaith a gollwyd. Mae’n bosib y byddai gwella llesiant eich staff yn cyfrannu tuag at leihau absenoldeb salwch a gwella cynhyrchiant.
Mae’r gweithdy tri diwrnod a hanner hwn yn cynorthwyo rheolwyr, arweinyddion tîm a chyflogwyr o BBaCh i ddeall y canlynol yn well;

  • Pwysigrwydd llesiant a sut mae’n effeithio ar berfformiad
  • Sut all defnyddio offer ymarferol wella llesiant
  • Sut i gynyddu gwytnwch ac ymgysylltiad gan gyflogeion

I gael gwybod mwy neu i drefnu cwrs ar gyfer eich tîm, cysylltwch â ni ar 01745 335442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk

Mae’r gweithdy hwn ar gael am ddim fel rhan o gyfres o weithdai ar gyfer mentrau bach i ganolig (o dan 250 o staff) sydd wedi’u lleoli yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Gwynedd neu Ynys Môn. Mae manylion am y cyrsiau sydd ar ddod i’w gweld ar ein tudalen Calendr. Mae ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith wedi’i ariannu’n rhannol gan Gyllid Cymdeithasol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.