Sut hwyl rydym yn ei gael

  • Rydym wedi gweld 1836 o gleientiaid rhwng Rhagfyr 2015 ac Awst 2017
  • Roedd 291 yn absennol o’r gwaith pan wnaethant ddechrau defnyddio’r gwasanaeth
  • Roedd 1545 yn eu gwaith ond â chyflwr iechyd a oedd yn ei gwneud hi’n anodd iddynt ymdopi

Cleientiaid yn ôl ardal

Sir Gonwy

Sir Ddinbych

Gwynedd

Ynys Môn

  • Roedd gan 70% gyflwr cyhyrsgerbydol, megis poen cefn, clun neu ysgwydd a oedd yn eu rhwystro rhag gweithio’n effeithiol 70%
  • Fe glywodd 84% am y gwasanaeth gan eu meddyg teulu 84%
  • Rhoddodd 90% o’r cleientiaid 5 allan o 5 i’r gwasanaeth 90%
  • Roedd 95% yn dweud y byddent yn argymell y gwasanaeth i eraill 95%
  • Roedd gan 27% broblem iechyd meddwl – megis tymer isel, gorbryder neu straen, a oedd yn effeithio arnynt yn y gwaith 27%
  • Fe glywodd 9% am y gwasanaeth gan eu cyflogwr 9%
  • Roedd 90% o’r cleientiaid yn dweud eu bod wedi cael canlyniad da o ran eu hiechyd erbyn iddynt adael y gwasanaeth 90%

Byddwn i’n argymell pobl i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, yn bendant. Maen nhw’n cymryd amser i wrando arnoch chi a chynllunio camau addas ar eich cyfer. Maen nhw’n eich rhoi chi mewn cysylltiad â chymorth lleol. Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr, gan nad oes gen i symptomau bellach a dydw i ddim yn gorfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith.

Roedd yn hawdd cael gafael ar y gwasanaeth hwn ac roeddwn yn gwerthfawrogi arweiniad gwybodus y cydlynydd achos i ddod o hyd i’r cymorth priodol. Roedd y gwasanaeth ei hun yn hyblyg, yn flaengar ac yn canolbwyntio ar atebion. Erbyn hyn, rwy’n teimlo’n fwy hyderus a phendant, a galla i ymdopi â heriau anodd. Mae’r profiad wedi newid fy mywyd ac rwy’n hynod ddiolchgar amdano – rwyf eisoes wedi ei argymell yn gryf i bobl eraill.

Mae’n wasanaeth gwych sy’n caniatáu ichi deimlo mai chi sy’n rheoli’r broses o wella eich iechyd. Roedd y system yn effeithlon a chefais yr argraff o amgylchedd gofalgar a oedd yn delio â mi’n bersonol.

Y cwbl y galla i feddwl yw ‘wow’. Ar ôl dioddef gyhyd, rwyf bellach ar y cynllun NERS i barhau â fy ymarfer corff. Cefais driniaeth heb ei hail, does gen i ddim poen o gwbl, rwy’n llwyr argymell y gwasanaeth. Diolch am bopeth.

Roedd y gwasanaeth a gefais yn rhagorol. Rwyf nawr yn deall sut i ddelio â sefyllfaoedd penodol yn y gwaith a oedd yn fy nigalonni.

Cefais chwe awr o gwnsela. Fe roddodd yr amser a’r llonydd imi fynegi fy nheimladau a’m hemosiynau, a herio rhigol o batrymau meddwl negyddol. Bron yn syth bin, fe roddodd hyn hwb i fy hyder ac roeddwn yn barod i ofyn am fwy o oriau yn y gwaith.

Bu’r gwasanaeth hwn o fudd mawr i mi. Roedd y cymorth a’r gofal a gefais gan y tîm, o’r cyswllt cyntaf i’r asesiad olaf, yn rhagorol. Dwi mewn gwell lle i allu gwneud fy ngwaith nawr ac mae gen i gyfle da i barhau i wella’r broblem cefn sydd gen i. Fyddwn i ddim yn y lle hapus dwi ynddo heddiw heboch chi.

Galla i ddim diolch digon i’r gwasanaeth am fy nghefnogi drwy’r trawma mwyaf poenus a gefais erioed.

Mae eu dull o weithio, cyflymder eu hymateb a safon y therapyddion yn wych. Yn sicr, fyddwn i ddim wedi gallu aros yn y gwaith na datrys y problemau mor gyflym heb y cymorth a gefais. Rwy’n ddiolchgar iawn amdano.