Archif Prosiectau - RCS

ATEBION MENTRUS (2012-2014)

Gan adeiladu ar lwyddiant ein cynllun masnachu prawf a oedd wedi cefnogi 20 o bobl i fynd i fyd busnes yn 2010, gwnaethom greu rhaglen ddwys o gefnogaeth i ennyn diddordeb ac ysbrydoli pobl leol i sefydlu busnes. Cyflwynwyd y rhaglen mewn partneriaeth ag Asiantaeth...

CRONFA SWYDDI’R DYFODOL (2009-11)

Ar anterth yr argyfwng ariannol, sicrhaodd RCS dros £2 filiwn trwy raglen 'Cronfa Swyddi'r Dyfodol' yr Adran Gwaith a Phensiynau, gyda’r nod o fynd i'r afael â diweithdra ieuenctid. Gan weithredu fel asiant rheoli ar gyfer y cynllun ar draws Conwy a Sir Ddinbych, fe...

RHOWCH SGLEIN AR EICH SGILIAU (2009)

Mae sgiliau darllen, ysgrifennu a rhifedd gwael yn aml yn rhwystr i bobl sy'n chwilio am waith neu sydd eisiau symud ymlaen yn y gwaith. Rhwng 2009 a 2011, gweithiodd RCS gyda Sgiliau Sylfaenol Cymru, Coleg Llandrillo y Rhyl a Phêl-droed yn y Gymuned Rhyl (RFITC) i...

FFERM LLANELWY (2009)

Yn 2009, cefnogodd RCS Ymyrraeth Cyfiawnder Cymunedol Cymru (CJIW) i wireddu prosiect uchelgeisiol i ddatblygu darn o dir fferm ar gyrion y Rhyl. Fe wnaeth y 'prosiect tyfu’ ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd mewn perthynas â gweithgareddau a dysgu yn ymwneud â...

GRISIAU GYRFA (2008-11)

Rhwng 2008 a 2011, trefnodd RCS raglen o ddigwyddiadau ymgysylltu a dysgu pwrpasol a oedd wedi’u cynllunio i gyrraedd pobl a oedd wedi ymddieithrio o ddysgu ffurfiol. Ariannwyd y rhaglen gan Lywodraeth Cymru. Gwnaethom gynllunio a chyflwyno'r rhaglen gyda phartneriaid...

TASTE ACADEMY (2010-2015)

Yn 2010, sefydlodd Strategaeth Dinas y Rhyl fwyty hyfforddi newydd ar bromenâd y Rhyl, sef yr Academi Flas, i roi cyfle i bobl di-waith fagu sgiliau a phrofiad gwaith mewn amgylchfyd gwaith go iawn. Sefydlwyd Academi Flasu fel menter gymdeithasol, gyda’r holl elw o’i...

MARCHNAD LAFUR DROSIANNOL (2011-2015)

Rhwng 2011-2015, mae Strategaeth Dinas y Rhyl wedi cyflwyno nifer o raglenni Marchnad Lafur Drosiannol, sydd wedi’u cyllido drwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Gan weithio yn agos â busnesau a mentrau cymdeithasol bach a chanolig lleol, mae ein rhaglenni wedi...

DRYSAU AGORED (2012-2014)

O 2012 hyd 2014, bu i ni dreialu gwasanaeth brocera swyddi newydd unigryw i gynorthwyo i gysylltu cwsmeriaid lleol sy’n chwilio am swyddi gyda chyflogwyr o fusnesau bach i ganolig. Darparodd Drysau Agored becyn o gymorth ymarferol gan gynnwys cyngor annibynnol am yr...

IACH I WEITHIO (2010-2014)

Yn 2010 dewiswyd Strategaeth Dinas y Rhyl i redeg un o 11 safle ar gyfer rhaglen beilot newydd ‘Gwasanaeth Iach i Weithio’ yr Adran Gwaith a Phensiynau. Sefydlwyd y gwasanaeth i brofi’r honiad a wnaed yn adroddiad y Fonesig Carol Black sef Working for a Healthier...