Yn y Gwasanaeth Cefnogaeth Gwaith

Mae ein Gwasanaeth Cymorth mewn Gwaith yn rhoi cymorth am ddim a chyfrinachol i bobl gyflogedig a hunangyflogedig sydd mewn risg neu yn debygol o fod mewn risg o fod yn absennol oherwydd salwch o ganlyniad i gyflwr iechyd ysgafn i gymedrol, gyda’r nod o’u galluogi i ddychwelyd i’r gwaith yn fuan. Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl sy’n byw neu’n gweithio yn siroedd Conwy, Dinbych, Gwynedd neu Ynys Môn

Cymorth wyneb yn wyneb i’ch cynorthwyo i ddychwelyd i’r gwaith
Gwybodaeth am wasanaethau a all helpu
Mynediad cyflym i therapïau priodol gan gynnwys therapi siarad a ffisiotherapi
Sesiynau grŵp i’ch helpu i wella
t
Eich cysylltu â gwasanaethau eraill a all gynorthwyo.
Siarad â’ch cyflogwr ar eich rhan

Gallwch gyfeirio eich hun at y gwasanaeth drwy ffonio neu yrru e-bost neu gall eich meddyg teulu neu gyflogwr eich cyfeirio gyda’ch caniatâd chi. Ar ôl cael eich cyfeirio, bydd un o’n cydlynwyr achos yn cysylltu gyda chi i drefnu cyfarfod cychwynnol wyneb yn wyneb lle bydd yn darganfod mwy am eich anghenion ac yn datblygu cynllun cefnogi priodol.

Mae dros 85% o’n cleientiaid yn adrodd bod eu hiechyd wedi gwella o fod wedi cael cyswllt gyda’n gwasanaeth.

I wybod mwy, neu archebu apwyntiad

ffoniwch ni ar 01745 336442 neu

e-bostiwch:

Mae’r gwasanaeth a dderbyniais wedi bod yn wych. Mae gennyf ddealltwriaeth newydd o sut i drin sefyllfaoedd penodol yn y gwaith sy’n fy nigalonni.

Mae’r gwasanaeth yn wych. O’r dechrau i’r diwedd ces fy ngweld yn gyflym iawn. Cynorthwyodd y driniaeth i mi aros mewn gwaith.

Defnyddiol i’w gael. Fe’m cynorthwyodd i beidio cymryd absenoldeb salwch. Roedd yn fuddiol i mi. Rwy’n teimlo fel dyn newydd.

Mor hapus o’ch canfod. Mae’r broblem wedi’i datrys ac rwyf wedi dychwelyd i wneud gwaith arferol. Rwyf wedi cyfeirio ffrindiau atoch yn barod.

Ariennir Cymorth mewn Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae Cymorth yn y Gwaith yn datblygu ar lwyddiant ein ‘Gwasanaeth Iach ar gyfer Gwaith’ a sefydlwyd yn 2010 fel rhan o beilot ar draws y DU gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac wedi parhau gydag arian Cymdeithasol Ewropeaidd. O 2010 hyd 2014, bu i Iach ar gyfer Gwaith Gogledd Cymru gefnogi 2439 o weithiwyr a oedd mewn risg o fod yn sâl am gyfnod hir oherwydd cyflwr iechyd. Yn 2015 roedd y gwasanaeth ymhlith 17 o rai yn rownd derfynol Gwobrau RegioStars yr Undeb Ewropeaidd sy’n gwobrwyo prosiectau rhanbarthol arloesol ac ysbrydoledig gorau yn Ewrop.