Gweithio gyda Ni

Ein gweithwyr

Ein gweithwyr yw ein caffaeliad mwyaf gwerthfawr. Rydym yn buddsoddi yn iechyd a lles staff, fel y cydnabuwyd gan ein Gwobr Aur am Iechyd mewn Gweithle Bach. Mae ein harferion gweithio hyblyg yn caniatáu i staff gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Cynigiwn fuddion hael, gan gynnwys 30 diwrnod o wyliau y flwyddyn yn ogystal â gwyliau banc, 6% o gyfraniad cyflogwr at bensiwn, a thâl am amser i ffwrdd o’r gwaith am resymau teuluol neu salwch. Rydym yn aelodau o’r Living Wage Foundation, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl staff yn derbyn cyflog y gallant fyw arno. Darparwn gyfleoedd parhaus ar gyfer dysgu a datblygu staff, ac rydym yn sicrhau bod staff yn cael cyfle i gyfrannu wrth wneud penderfyniadau. Nid yw staff yn ein gadael ni yn aml, ond ar adegau mae gofyn i ni recriwtio, felly cadwch lygad am ein swyddi gwag isod.

 Rydym yn recriwtio!

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi i’n helpu i ddarparu ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith. Yn dilyn derbyn cyllid yn ddiweddar, rydym yn ymestyn ein Gwasanaeth tan 2022.

Arweinydd Tîm Cyflenwi (37 awr)

Y Rhyl. Cyflog £27,393.22 – £31,775. (Bydd y cyflog cychwynnol yn dibynnu ar gymwysterau, sgiliau a phrofiad)

Swyddog Hyfforddi ac Ymgysylltu â Chyflogwyr (37 awr) 2 neu 3 swydd ar gael

Y Rhyl neu Fangor. Cyflog: £20,357-£29,841(Bydd y cyflog cychwynnol yn dibynnu ar gymwysterau, sgiliau a phrofiad)

Gallwn ystyried ceisiadau rhan-amser, neu gan ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn un ai ymgysylltu â chyflogwr NEU elfen hyfforddiant y swydd hon.

Swyddog Hyfforddi ac Ymgysylltu â Chyflogwyr (37 awr)

Y Rhyl neu Fangor. Cyflog: £20,357-£29,841(Bydd y cyflog cychwynnol yn dibynnu ar gymwysterau, sgiliau a phrofiad)

Swyddog Gweinyddol (37 awr)

Y Rhyl. Cyflog cychwynnol £16,835

Swyddog Gweinyddol – Y Gymraeg yn hanfodol (37 awr)

Bangor. Cyflog cychwynnol £16,835

Os ydych yn gryf eich cymhelliad, yn frwdfrydig ac yn angerddol am helpu pobl, yna byddem wrth ein boddau yn clywed gennych.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn darparu cymorth a therapïau i helpu gweithwyr i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb oherwydd salwch, ac mae’n helpu cyflogwyr i greu gweithleoedd hapus ac iach. Rydym yn chwilio am staff medrus a phrofiadol i ymuno â’n tîm darparu brwdfrydig ac ymroddedig.

I holi am becyn ymgeisio ar gyfer unrhyw un o’r swyddi uchod, ffoniwch 01745 336442 neu e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd, dydd Iau 21 Chwefror 2019

Ariennir Cymorth yn y Gwaith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cefnogaeth darparwyr

Rydym yn gwahodd darparwyr therapïau corfforol a seicolegol i’n helpu i ddarparu ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar draws Conwy, Sir Ddinbych, Ynys Môn a Gwynedd. Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth a therapïau i helpu pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl neu gorfforol cyffredin i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb salwch.

Rydym yn caffael:

  • Ffisiotherapi
  • Osteopathi
  • Therapïau seicolegol gan gynnwys therapi gwybyddol ymddygiadol
  • Cwnsela
  • Therapi Galwedigaethol
  • Trin Traed
  • Podiatreg
  • Dieteg
  • Cymorth Cyfraith Cyflogaeth
  • Cymorth Gallu Ariannol

I ymgeisio am le ar ein fframwaith, ewch i:
https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=NOV275699 neu cysylltwch â hello@rcs-wales.co.uk. Y dyddiad cau yw 15 Chwefror 2019 am 13:00.

Darparwyr Hyfforddiant

Ar adegau rydym yn gweithio gydag unigolion neu gwmnïau i’n cynorthwyo ni gyda’n hymyriadau hyfforddi. Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â hello@rcs-wales.co.uk