Gweithio gyda Ni

Ein gweithwyr

Ein gweithwyr yw ein caffaeliad mwyaf gwerthfawr. Rydym yn buddsoddi yn iechyd a lles staff, fel y cydnabuwyd gan ein Gwobr Aur am Iechyd mewn Gweithle Bach. Mae ein harferion gweithio hyblyg yn caniatáu i staff gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Cynigiwn fuddion hael, gan gynnwys 30 diwrnod o wyliau y flwyddyn yn ogystal â gwyliau banc, 6% o gyfraniad cyflogwr at bensiwn, a thâl am amser i ffwrdd o’r gwaith am resymau teuluol neu salwch. Rydym yn aelodau o’r Living Wage Foundation, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl staff yn derbyn cyflog y gallant fyw arno. Darparwn gyfleoedd parhaus ar gyfer dysgu a datblygu staff, ac rydym yn sicrhau bod staff yn cael cyfle i gyfrannu wrth wneud penderfyniadau. Nid yw staff yn ein gadael ni yn aml, ond ar adegau mae gofyn i ni recriwtio, felly cadwch lygad am ein swyddi gwag isod.

Ymunwch â’n Tîm!

A ydych yn frwd dros gefnogi pobl i gael gwaith?

Darparwr allweddol o wasanaethau sy’n helpu pobl i gael gwaith, aros mewn gwaith a ffynnu yn eu gwaith yng ngogledd Cymru yw RCS. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi i helpu i ddarparu ICAN WORK, prosiect peilot ar gyfer helpu pobl ddi-waith â chyflyrau iechyd ysgafn i gymedrol i gael gwaith.  Mae’r prosiect yn seiliedig ar y rhaglen gyflogadwyedd ‘IPS’ (Lleoliad a Chymorth Unigol) a argymhellir fel y prif fodel ar gyfer helpu pobl â chyflyrau Iechyd Meddwl i fynd yn ôl i waith. Dyma fydd y prosiect peilot IPS cyntaf yng Nghymru

  • Arbenigwr(wyr) Cyflogaeth ICAN WORK: £20,357 – £24,670 pro rata
  • Arweinydd Tîm ICAN WORK: £27,393 – £29,841 pro rata

Mae’r swyddi hyn yn cynnig cyfle cyffrous i fod yn rhan o’r prosiect peilot IPS cyntaf yng Nghymru. Cynigir y swyddi, i ddechrau arni, ar sail cyfnod penodol hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020, a byddant wedi eu lleoli yn ein swyddfeydd yn y Rhyl neu ym Mangor.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 hanner dydd ar ddydd Iau 27 Mehefin 2019

Am ragor o fanylion neu i ofyn am becyn ymgeisio, cysylltwch â hello@rcs-wales.co.uk.

Dyma’r ail dro i’r swyddi hyn gael eu hysbysebu. Gofynnir i ymgeiswyr blaenorol beidio ag ymgeisio.

www.rcs-wales.co.uk

 

ARWEINYDD Y TÎM ‘Mi Fedraf Weithio’

Cyflog cychwynnol: £27,393 – £29,841 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)
Oriau: Llawn amser neu ran-amser
Contract: Cyfnod penodol tan ddiwedd mis Mawrth 2020
Yn atebol i: Arweinydd y Tîm Darparu, RCS
Lleoliad: Y Rhyl neu Fangor

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: ARWEINYDD Y TÎM ‘Mi Fedraf Weithio’

ARBENIGWR CYFLOGAETH (‘Mi Fedraf Weithio’)

Cyflog cychwynnol: £20,357 – £24,670 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)
Oriau: Llawn amser neu ran-amser
Contract: Cyfnod penodol tan ddiwedd mis Mawrth 2020
Yn atebol i: Arweinydd y Tîm ‘Mi Fedraf Weithio’
Lleoliad: Y Rhyl neu Fangor

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth:  ARBENIGWR CYFLOGAETH (‘Mi Fedraf Weithio’)

 

Darparwyr Hyfforddiant

Ar adegau rydym yn gweithio gydag unigolion neu gwmnïau i’n cynorthwyo ni gyda’n hymyriadau hyfforddi. Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â hello@rcs-wales.co.uk