“Byddwn yn annog busnesau i fynychu’r gweithdai a gynhelir gan RCS – maent yn rhad ac am ddim ac yn hynod ddefnyddiol, a byddant o fudd i unrhyw gwmni, waeth beth yw eu maint. Mae unrhyw beth sy’n cadw pobl mewn gwaith ac yn lleihau lefelau absenoldeb yn gorfod bod yn llesol i’r economi genedlaethol gan ei fod yn gwella effeithlonrwydd ein gwlad – sy’n golygu bod pawb ar eu hennill.”

Martin Topps, Rheolwr AD a diogelwch, Roberts of Port Dinorwic

“Mae’r holl wasanaeth yn gweithio’n dda iawn. Rwyf wedi ei argymell i nifer o bobl eraill. Roedd fy nghyflwr yn golygu nad oedd gennyf obaith o allu wynebu amrywiaeth eang o ddyletswyddau gwaith trwm a heriau bywyd dros y misoedd diwethaf. Diolch i’r gwasanaeth rwyf wedi cael y cymorth a’r driniaeth sydd wedi fy ngalluogi i reoli’r cyfan. Diolch i bawb a gyfrannodd.”

Cleient, Cymorth yn y Gwaith

“Mae Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith RCS wedi bod yn arf pwerus wrth helpu ein cleifion yn lleol. Mae wedi darparu ymyriadau cynnar, hygyrch iawn, sydd heb os wedi atal nifer o gleifion rhag datblygu problemau hirdymor. Fel meddyg teulu byddwn yn ei gweld hi’n anodd iawn pe bawn i ddim yn gallu cynnig y gwasanaeth hwn i fy nghleifion. Rwy’n gobeithio y gall y gwasanaeth barhau ar yr un lefel.”

Dr Jane Bellamy, Partner Meddyg Teulu Meddygfa Tŷ Madryn

“Rwy’n credu bod y Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn amhrisiadwy – ac ni fyddwn wedi gallu fforddio talu amdano fy hun. Mae wedi fy helpu i aros yn y gwaith. Roedd rhywun yna’n gefn i mi, i wrando arnaf. Rwyf fel arfer yn gwrando ar bawb arall. Rwyf yn awr yn teimlo’n fwy hyderus yn y gwaith ac rwy’n teimlo y byddwn yn gallu gweithio mwy o oriau pe baent ar gael. Rwy’n teimlo’n fwy cadarnhaol. Byddwn yn argymell y gwasanaeth yn fawr.”

Cleient, Cymorth yn y Gwaith

“Derbyniais wasanaeth cyflym, rhagorol gan y cynllun, sy’n hanfodol er mwyn gwella ac felly rwyf bellach yn byw heb boen. Roedd bob aelod o’r cynllun y deuthum i gysylltiad â nhw yn canolbwyntio’n benodol ar fy anghenion a dyhead i gael gwared ar boen. Rhoddasant fesurau ataliol yn eu lle i atal yr un peth rhag digwydd eto a fy nghael i ddychwelyd i’r gwaith. Byddwn yn argymell y cynllun yn fawr.. yng ngolau’r gwasanaeth a’r gofal rhagorol y mae’n ei ddarparu.”

Cleient, Cymorth yn y Gwaith