Yr Athro John Parkinson

Cadeirydd

Mae’r Athro John Parkinson wedi dal swydd academaidd ym Mhrifysgol Bangor ers 2004 a chafodd ei benodi’n Bennaeth Ysgol ym mis Hydref 2013. Fel seicolegydd a niwrowyddonydd, cwblhaodd ei PhD yn Durham a’i PhD yng Nghaergrawnt. Ei arbenigedd ymchwil yw’r cysylltiadau rhwng ysgogiad, gwybyddiaeth ac ymddygiad, gyda ffocws arbennig ar seicoleg gadarnhaol a hyrwyddo gweithred optimal a chadernid. Mae John yn sylfaenydd Canolfan Newid Ymddygiad Cymru, sef prosiect ar y cyd rhwng Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Phrifysgol Bangor.

Steve Ray

Is-gadeirydd

Mae Steve Ray, ein Cyfarwyddwr anweithredol yn rhoi arweiniad a chefnogaeth mentora i’r tîm rheoli. Ef hefyd yw’r prif gyswllt rhwng y tîm rheoli a Bwrdd y Cyfarwyddwyr. Mae Steve yn Gyfarwyddwr ac yn Is-gadeirydd Bwrdd RCS a hefyd yn aelod o’r is-grŵp cyllid a’r is-grŵp cyflogaeth. Bu Steve yn gweithio yn y maes Cyfiawnder Cymunedol ers 1974, gan weithio i’r Gwasanaeth Prawf yng Nghymru a Lloegr. Gweithiodd ei ffordd i fyny o ymarferwr i Ddirprwy Brif Swyddog. Gweithiodd fel Dirprwy Brif Swyddog yng Ngogledd Cymru o 1988 hyd ei ymddeoliad ym mis Ionawr 2011. Cymhelliad Steve yw ei ddeheuad i sicrhau gwasanaethau arwyddocaol i bobl ddifantais ac amddifad yn ein cymunedau er mwyn gwireddu potensial unigolion, trawsffurfio bywydau a gwneud gwahaniaeth i unigolion a chymunedau.

Gareth Matthews

Mae Gareth Matthews wedi gweithio yn y sector ‘o fudd-dal i waith’ am fwy na 40 mlynedd. Mae Gareth yn Gyfarwyddwr gydag Itec Training Solutions Ltd, un o’r darparwyr mwyaf a mwyaf llwyddiannus yn y sector cyflogaeth a sgiliau. Cyn hynny roedd Gareth yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Lles gyda Serco (2009 – 2015), yn gyfrifol am strategaeth dwf Serco a goruchwylio perfformiad ei gytundebau gwasanaethau lles yn y DU a thramor. Cyn ymuno â Serco, roedd Gareth yn Gyfarwyddwr Gweithredol gyda Working Links (2000-2007), gyda chyfrifoldeb am Gymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr a De-orllewin Lloegr. Dechreuodd Gareth ei yrfa gyda’r Ganolfan Byd Gwaith, a bu mewn nifer o uwch swyddi yn ystod ei 27 mlynedd gyda’r gwasanaeth. Fel Cyfarwyddwr i RCS, mae Gareth yn cynorthwyo i adfywio un o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru, gan ddatblygu atebion arloesol i broblemau diweithdra hirdymor.

Edith Frodsham

Daw Edith â thros 40 mlynedd o brofiad rheoli i’w rôl gyda RCS, gan iddi fod wedi gweithio’n flaenorol i’r Ganolfan Byd Gwaith gyda chyfrifoldebau am recriwtio staff, partneriaethau a rheoli arian. Gweithiodd â chyflogwyr gan eu cynorthwyo â materion recriwtio a diswyddo, a bu’n helpu cleientiaid oedd yn chwilio am waith, yn enwedig rhai â phroblemau iechyd, i gael mynediad at a chynnal cyflogaeth. Mae ganddi brofiad hir o weithio mewn partneriaeth, a bu’n gyfrifol am hyd at 200 o staff ar draws Gogledd Cymru. Bu hefyd yn gweithio ar Fwrdd sefydliad elusennol gyda chyfrifoldebau ariannol penodol. Mae Edith yn fentor a swyddog hyfforddi cymwys.

Eirlys Evans MBA

Daw Eirlys Evans â chyfoeth o brofiad o gefnogi a rheoli busnes i’w rôl ar fwrdd RCS, enillodd y profiad hwn drwy ei rôl flaenorol fel Prif Weithredwr Asiantaeth Fenter Sir Dinbych, lle bu hi’n gweithio am bron I ddeng mlynedd ar hugain, yn ogystal â thrwy redeg ei busnes ei hun. Mae gan Eirlys ddealltwriaeth gadarn o anghenion busnesau lleol, ac mae hi’n rhoigwerth nawr ar rwydweithio gadarn o anghenbion busnesau lleol, ac mae hi’n rhoi gwerth mawr ar rwydweithio a chydweithio fel ffordd i sicrhasu’r gwerth gorau posibl am arian i’r cleient / cwsmer.