Datganiad Preifatrwydd RCS

Pam mae angen fy nata personol?

Mae RCS yn darparu rhaglenni a gwasanaethau i’r cyhoedd a busnesau.

Rydym yn casglu data personol:

 • i adrodd ar berfformiad rhaglenni ac i sicrhau cyllid ar gyfer ein rhaglenni
 • i werthuso effeithiolrwydd ein rhaglenni a’n gwasanaethau
 • i’n galluogi i anfon allan gwybodaeth farchnata am ein gweithgareddau
 • i hybu llwyddiannau

Byddwn ond yn casglu ac yn cadw data gyda’ch caniatâd penodol chi, a byddwn yn egluro pam ein bod yn dymuno casglu eich data.

Pa wybodaeth bersonol y mae RCS yn ei chasglu?

Bydd yr wybodaeth rydym yn ei chasglu yn dibynnu ar ba wasanaeth yr ydych yn ei ddefnyddio. Os ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth farchnata, byddwn ond yn casglu eich enw a’ch manylion cyswllt sylfaenol.

Fodd bynnag, os ydych yn dymuno defnyddio rhai o’n gwasanaethau, byddwn yn gofyn am ddata ychwanegol gennych. Er enghraifft:

 • manylion personol (enw, cyfeiriad, manylion cyswllt)
 • gwybodaeth am gymhwystra (pasbort, slip cyflog, Rhif Yswiriant Gwladol etc)
 • gwybodaeth am gyflogaeth (enw’r cyflogwyr, galwedigaeth, nifer yr oriau a weithir, manylion cyswllt)
 • manylion iechyd (manylion eich meddyg teulu, problemau iechyd, triniaeth)
 • gwybodaeth fonitro bersonol (ethnigrwydd, cymwysterau, cyfrifoldebau gofalu etc)

Ar gyfer beth y defnyddir fy ngwybodaeth bersonol?

Rydym yn casglu data personol er mwyn:

 • darparu tystiolaeth o gymhwystra i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
 • darparu manylion cyswllt a hanes y cyflwr ar gyfer RCS, therapyddion / darparwyr perthnasol, Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a gwerthuswyr
 • darparu data monitro at ddibenion dadansoddi a gwerthuso
 • darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am RCS, cynnyrch, gwasanaethau, newyddion a digwyddiadau

Gyda phwy y bydd RCS yn rhannu fy ngwybodaeth?

Byddwn yn rhannu eich data gyda’r rhai hynny sy’n ariannu ein rhaglenni megis Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, a chyda’r cyflenwyr sy’n cael contractau gennym i ddarparu elfennau o’n gwasanaeth. Efallai byddwn hefyd yn rhannu eich data gyda gwerthuswyr allanol a ddefnyddir i werthuso ein rhaglenni a’n gwasanaethau. Byddwn bob amser yn gofyn am eich caniatâd cyn y byddwn yn rhannu eich data gydag asiantaethau allanol. Nid ydym byth yn rhannu nac yn gwerthu rhestrau postio i drydydd parti.

Sut y cedwir fy ngwybodaeth bersonol yn ddiogel?

Mae gan RCS fesurau technegol a gweithredol ar waith i sicrhau bod data personol yn cael ei gadw yn ddiogel. Mae RCS yn gweithredu yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Rydym yn defnyddio rhwydweithiau diogel ar gyfer trosglwyddo data yn electronig.

Am ba mor hir y cedwir fy nata personol?

Mae RCS yn adolygu casglu data bob dwy flynedd i sicrhau bod ein prosesau a’n polisïau yn gyfredol. Bydd data personol a gesglir ar gyfer y rhai sy’n ein hariannu yn cael ei gadw am ba bynnag amser y bo ei angen yn gontractiol, ac fe’i dinistrir yn ddiogel ar ôl hynny.

Beth yw fy hawliau?

Mae gennych yr hawl i ofyn am yr wybodaeth bersonol a gedwir gan RCS amdanoch a gofyn i

RCS gywiro unrhyw wybodaeth anghywir a gedwir amdanoch.

Os hoffech wneud cais o’r fath ysgrifennwch at y Rheolydd Data gan ddefnyddio’r cyfeiriad isod a gallwch ddisgwyl ymateb o fewn 30 diwrnod.

Os os gennych bryder am y data personol a gesglir neu’r ffordd y cesglir y data gallwch godi’r mater gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Dyma gyfeiriad eu gwefan www.ico.org.uk

Sut i gysylltu ag RCS?

Gallwch gysylltu ag RCS ar 01745 336442 neu drwy e-bostio hello@rcs-wales.co.uk

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Iau 9.30am tan 4.30pm a dydd Gwener 9.30am tan 4.00pm

 

Rhyl City Strategy Community Interest Company
The Hub, 69-71 Ffordd Wellington, y Rhyl, Sir Ddinbych LL18 1BE
Rhif cofrestru’r cwmni 6560162