Astudiaethau Achos

Cynthia

Cynthia

Bu Cynthia yn ddi-waith am sawl mis pan gyrchodd Drysau Agored am gefnogaeth i chwilio am waith. Cofrestrodd y tîm hi ar gyfer ein rhaglen  Marchnad Lafur Drosiannol, lle bu’n llwyddiannus yn sicrhau swydd blaen tŷ gyda’n menter gymdeithasol, Academi Blas. Llwyddodd Cynthia i feithrin ei sgiliau mewn cyfnod o gyflogaeth gyda chefnogaeth,  a chafodd swydd lawn amser pan ddaeth y Farchnad Lafur Drosiannol i ben. Ar ôl cau Blas yn 2015, llwyddodd Cynthia i gael swydd gyda Chlwb Golff Alltmelyd.

Ian

Ian

Gwnaed Ian yn ddi-waith pan aeth y cwmni y bu’n gweithio iddynt am 11 mlynedd i ddwylo’r gweinyddwyr. Ar  y cychwyn, cymerodd gytundeb dros dro gyda Chwrs Rasio Ceffylau Caer, ond pan na chynigiwyd digon o oriau i Ian, aeth i ddiwrnod agored yn JCP Rhyl a chofrestrodd ar ein rhaglen Marchnad Lafur Drosiannol. Dechreuodd weithio gyda Chlwb Golff Prestatyn bythefnos yn ddiweddarach.

Lynne

Lynne

Wedi gweithio i gaffi’r Departure Lounge am 29 mlynedd, canfu Lynne ei bod hi’n chwilio am waith ym mis Mawrth 2014 o ganlyniad i’r dirwasgiad. Ar ôl gwneud sawl cais am swydd a fu’n aflwyddiannus,  hysbyswyd Lynne am ein Marchnad Lafur Drosiannol gan JCP ym Mae Colwyn. Ymhen wythnos, roedd Lynne wedi cychwyn gwaith fel Rheolwr Lleoliadau i Glwb Pêl-droed Bae Colwyn.

Nigel

Nigel

Canfu Nigel ei fod yn ddi-waith ar ôl iddo ddychwelyd i’r wlad hon i helpu i ofalu am ei fam. Teimlodd fod ei oed yn ei erbyn.  Ac yntau wedi bod yn berchen ac yn gweithio ym myd busnes trin gwallt yn Cenia a Dubai, penderfynodd Nigel ddychwelyd at ei ‘wreiddiau’. Rhoesom gefnogaeth ymarferol i Nigel drwy gyfrwng ein rhaglen Atebion Mentrus i sefydlu ei fusnes newydd, Hedonism, ar arfordir heulog Gogledd Cymru .

Hal

Hal

Mae angerdd Hal at ei gymuned leol ond yn ail i’w gariad at esgidiau. Yn y pendraw, gwthiodd y ddau rym yma ef o’i waith ar longau cymorth deifio yn y diwydiant olew yn ôl i’w gynefin, tref arfordirol Prestatyn, i gychwyn ei fusnes newydd, Elevate your Sole.

Wedi rhoi cefnogaeth i Hal drwy ein  Rhaglen Atebion Mentrus, rydym wrth ein bodd yn gweld ei daith yn ei arwain at 10 Stryd Downing yn 2016 fel un o’r ‘Small Biz 100’.

Dywed Hal: “Mae pobl Atebion Mentrus wedi cynnig cymorth brwdfrydig gydol yr amser, a buont yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i mi am y gymuned fusnes lleol.”

Sue

Sue

Pan gychwynnodd iechyd mam Sue fethu, sylweddolodd yn fuan y byddai ei thad oedrannus angen cymorth yn y gegin; a dyna roi syniad gwych iddi am fusnes newydd. Golygai sefydlu busnes Rescue Cook y gallai Sue fanteisio i’r eithaf ar ei sgiliau arlwyo a’i chymwysterau yn coginio ar gyfer pobl yn eu cartrefu a’u cymunedau eu hunain, a’u helpu i fagu dealltwriaeth o faetheg dda. Drwy ein rhaglen Atebion Mentrus, roeddem wedi llwyddo i roi’r cyngor mentora, y cyfleoedd rhwydweithio a’r hyfforddiant angenrheidiol i Sue i wireddu ei gweledigaeth.

Ffion

Ffion

Gyda gradd mewn aciwbigo a chefndir mewn hyfforddiant ffitrwydd, ers amser maith roedd gan Ffion angerdd dros hyrwyddo meddyginiaeth draddodiadol Tsieineaidd ac aciwbigo yn lle defnyddio botox, llenwadau a thabledi deiet.  Heb gyfalaf yn gefn  iddi, nid tasg hawdd oedd sefydlu Arian Acupuncture a chlinig Colli Pwysau, ond gyda chefnogaeth Atebion Mentrus, cyfoedion a chyfeillion, o’r diwedd gwireddwyd ei breuddwyd. Ymhlith ei chynlluniau at y dyfodol mae sefydlu enciliadau deiet a ffitrwydd yng Nghymru a thramor.

“Rhoddodd Atebion Mentrus fi mewn cysylltiad â sawl cwmni arall a oedd yn gallu helpu gyda sefydlu’r busnes. Cefais gymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant pellach, gan gynnwys cymorth cyntaf.”

Tracey

Tracey

Wedi gweithio i sawl salon gwallt lleol, teimlodd Tracey ei bod yn barod am her a phenderfynodd fynd yn hunangyflogedig. Gan nad oedd ganddi’r modd ariannol i dalu am salon, trodd Tracey at fusnes symudol i gychwyn tan iddi arbed digon i gyllido adeilad. Ers hynny, mae hi wedi gallu cyflogi aelod staff rhan-amser.

Dywed Tracey: Mae Atebion Mentrus wedi fy helpu gyda chwrs busnes.  Fy nghynlluniau at y dyfodol yw “tyfu a gwella”.

Jordan

Jordan

Canfu Jordan ei fod yn ddi-waith pan symudodd o Fanceinion i Ogledd Cymru.  Roedd ei brofiad yn gwirfoddoli yn addysgu pêl-droed i bobl ifanc 6-18 mlwydd oed o fantais iddo ar gyfer swydd cynorthwyydd canolfan gyda Tree Top Adventure. Fe’i sicrhawyd drwy ein rhaglen Cronfa Swyddi’r Dyfodol.

Dywedodd Jordan : “Mae Tree Top Adventure wedi rhoi cyfleoedd gwych i mi ddatblygu fy sgiliau personol ymhellach ac i ennill Gwobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a fydd yn fy ngalluogi i ddatblygu fy ngyrfa a rhoi cyfleoedd pellach i mi ar lwybr gyrfa.”

Dywedodd Tree Top Adventure : “mae Jordan wedi cynefino’n dda yn ei swydd gyda Tree Top Adventure.  Mae ei ymdrechion a’i ymroddiad i’r swydd yn gymeradwy ac mae’n derbyn cyfarwyddyd yn hawdd iawn. Mae Jordan wedi dod yn aelod staff gwerthfawr a gobeithiwn y bydd gyrfa Jordan yn parhau i ddatblygu yma yn Tree Tops Adventure.”