Rydym yn darparu ystod o wasanaethau i gefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd i gael gwaith, aros mewn gwaith a ffynnu yn eu gwaith.

Nod ein prif ymyriadau yw cefnogi pobl gyflogedig sy’n absennol o’r gwaith, neu mewn perygl o fod yn absennol o’r gwaith, oherwydd salwch. Maent hefyd yno i helpu pobl ddi-waith sydd â phroblemau iechyd sy’n eu rhwystro rhag cael gwaith.

Drwy ein partneriaeth greadigol ag Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor, rydym yn defnyddio ymyriadau arloesol sy’n cyfuno technegau seicoleg gadarnhaol a newid ymddygiad â chymorth o ran gwaith i helpu i wella lles a chyflogadwyedd.

Rydym hefyd yn hyrwyddo iechyd da yn y gwaith, ac ymdrechion i leihau absenoldeb a hybu gwelliannu i iechyd, drwy gefnogi cwmnïau a’u gweithwyr i gymryd agwedd ragweithiol tuag at les staff.

Rydym yn darparu gwasanaeth hygyrch ac ymatebol, a chymorth empathig sy’n canolbwyntio ar y person, drwy ein tîm cyfeillgar o staff medrus a phrofiadol.

Ers 2007, rydym wedi:

w

Cefnogi

Cefnogi dros 3,000 o bobl i ddal gafael ar eu cyflogaeth yn dilyn cyfnod o absenoldeb oherwydd salwch

Helpu

Helpu dros 600 o bobl i sicrhau cyflogaeth a’i gynnal

Creu

Creu bron i 500 o gyfleoedd cyflogaeth gyda chefnogaeth i’r rheiny sydd yn bellach i ffwrdd o’r farchnad lafur

Chreadigol

Creu dros 50 o fusnesau newydd

Cymryd Rhan

Ymgysylltu dros 2,000 o unigolion mewn hyfforddiant neu weithgareddau er mwyn gwella eu rhagolygon gyrfa